Zamówienia publiczne

W ramach obsługi prawnej dotyczącej zamówień publicznych Kancelaria oferuje wsparcie prawne udzielane podczas całego procesu związanego z uzyskaniem zamówień publicznych, a także przy realizacji przedmiotu zamówień, od wsparcia przy tworzeniu oferty w postępowaniu przetargowym, przez komunikację z zamawiającymi i oferentami w trakcje trwania postępowania, aż po tworzenie strategii postępowania z zamawiającymi w trakcie realizacji projektów. Kancelaria oferuje również usługi reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą

W zakresie zamówień publicznych oferujemy:

 • analiza umowy w sprawie zamówienia publicznego – wskazanie ryzyk prawnych po stronie oferenta,
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem złożenia zgodnej z prawem oferty, przygotowanie pytań do SIWZ,
 • skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wsparcie prawne wykonawców w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami – sporządzanie umów konsorcjum, porozumień realizacyjnych, umów z podwykonawcami,
 • obrona przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny,
 • odwołanie do KIO od specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołanie na etapie po złożeniu oferty,
 • odwołanie do KIO od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem,
 • reprezentacja w postępowaniu ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja wykonawców przed sądami w sporach z zamawiającymi.
 • audyty procedur zakupowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • pomoc prawna w procesie kontroli zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez wykonawców, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • obsługa prawna na etapie realizacyjnym,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

 

Masz pytania lub chcesz
wiedzieć więcej napisz do nas